Khi bạn truy cập website này (“Website Shopanhdep.com”) bạn chấp nhận, mà không có bất kỳ giới hạn hay hạn chế nào, các điều khoản sử dụng (“Điều Khoản Sử Dụng”) được nêu dưới đây và bất kỳ điều khoản sử dụng bổ sung nào được nêu trong bất kỳ website nào có liên quan.
Shopanhdep giữ quyền thay đổi hay cập nhật các Điều Khoản Sử Dụng này vào bất kỳ thời điểm nào và thay đổi khi đã được đăng tải sẽ ngay lập tức có hiệu lực. Việc bạn liên tục sử dụng Website Shopanhdep có thể khiến bạn không chú ý cập nhật những thay đổi này và bạn nên thường xuyên ghé thăm trang này để xem lại những Điều Khoản Sử Dụng mới nhất. Nếu bạn không nhất trí với những Điều Khoản Sử Dụng này, bạn vui lòng không tiếp tục sử dụng Website Shopanhdep.

Website Shopanhdep và các trang web có liên quan khác có thể truy cập từ trang này được các chi nhánh và/hoặc các đơn vị có liên quan của Shopanhdep đăng tải và duy trì. Khi truy cập từ Website Shopanhdep tới bất kỳ trang web nào khác có liên quan, bạn vui lòng lưu ý rằng trang web có liên quan đó có thể sẽ có các điều khoản sử dụng riêng.

Quyền sở hữu

Bản quyền
Mọi tài liệu trên Website Shopanhdep, bao gồm nhưng không hạn chế ở hình ảnh, phần mềm, tài liệu dạng âm thanh và video (“Nội Dung”), đều thuộc quyền sở hữu của Shopanhdep. Bạn không được phép sử dụng Nội Dung, ngoại trừ cho những mục đích được nêu rõ dưới đây. Bất kỳ việc sử dụng chưa được ủy quyền nào những Nội Dung này đều vi phạm luật bản quyền và luật thương hiệu của Shopanhdep. Bạn có thể xem hay tải Nội Dung để phục vụ việc sử dụng cá nhân không vì mục đích thương mại của chính bạn, với điều kiện bạn tuân thủ mọi thông báo về bản quyền và độc quyền có trong Nội Dung. Bạn không được sửa đổi Nội Dung theo bất kỳ cách thức nào hay tái tạo, trình bày công khai, phân phát hay có các hình thức sử dụng Nội Dung khác vì bất kỳ mục đích công cộng hay thương mại nào. Bất kỳ hình thức sử dụng nào đối với Nội Dung trên bất kỳ trang web nào hay môi trường máy tính nối mạng nào khác vì bất kỳ mục đích gì đều bị nghiêm cấm.

Hình ảnh
Tất cả hình ảnh trên website của Shopanhdep đã được đăng ký. Việc sử dụng bất kỳ hình ảnh nào trên Shopanhdep đều bị cấm nếu không được sự cho phép của Shopanhdep hoặc các nhà sở hữu tương ứng.
 

Truyền thông và đệ trình

Truyền thông với người sử dụng

Ngoại trừ Thông Tin Nhận Diện Cá Nhân được xác định và đề cập trong Chính sách về quyền riêng tư trực tuyến của Shopanhdep, bất kỳ tài liệu, thông tin hay thông báo nào khác bạn đã gửi hay đăng trên Website Shopanhdep đều được coi là không bí mật và không độc quyền (“Truyền Thông”). Shopanhdep không chịu trách nhiệm về Truyền Thông. Shopanhdep có quyền hiệu đính, thay đổi, phát, đăng tải, xuất bản, sao chép, tiết lộ, phân phát, kếp hợp và thực hiện các hình thức sử dụng khác Truyền Thông và các hình ảnh, file âm thanh, văn bản, và các nội dung khác có trong đó vì bất kỳ mục đích nào và vì tất cả các mục đích thương mại trên toàn thế giới với bất kỳ phương tiện nào. Thêm vào đó, Shopanhdep được toàn quyền sử dụng, mà không phải chịu bất kỳ hình thức bồi thường nào với bạn, bất kỳ khái niệm, ý tưởng, bí quyết hay kỹ thuật nào có trong bất kỳ nội dung nào trong Truyền Thông vì bất kỳ mục đích gì, bao gồm nhưng không hạn chế ở phát triển, sản xuất, và tiếp thị các sản phẩm có sử dụng thông tin đó. Tuy nhiên, bạn đồng ý rằng Shopanhdep không có nghĩa vụ phải sử dụng bất kỳ ý tưởng hay tài liệu nào có trong Truyền Thông và bạn không có quyền ép buộc việc sử dụng đó. Bạn không được đăng hay có các hình thức truyền tải khác tới hoặc từ Website Shopanhdep.com này các nội dung trái pháp luật, có tính đe dọa, bôi nhọ, làm mất danh dự, tục tĩu, khiêu dâm, hay các tài liệu khác có thể vi phạm bất kỳ điều luật nào.

Việc truyền thông tin qua Internet không được bảo đảm hoàn toàn. Bất kỳ nội dung Truyền Thông nào bạn gửi tới Website Shopanhdep này đều có thể bị người khác đọc hay ngăn chặn. Gửi một nội dung Truyền Thông tới Canon không ràng buộc Shopanhdep phải có bất kỳ trách nhiệm đặc biệt nào với bạn.

Đệ Trình của Người Sử Dụng 
Shopanhdep không có trách nhiệm chấp nhận hay cân nhắc bất kỳ ý tưởng, đề xuất hay tài liệu nào, bao gồm ý tưởng cho các chiến dịch quảng cáo mới, cho xúc tiến, cho sản phẩm hay cho công nghệ, quy trình và vật liệu, từ cộng đồng (“Đệ Trình”) và do đó bạn không được khuyến khích gửi bất kỳ nội dung Đệ Trình nào tới Shopanhdep trong bất kỳ dạng Truyền Thông nào qua Website Shopanhdep.com này hay qua website nào khác. Để bảo vệ Shopanhdep và công ty mẹ cũng như quyền lợi của các thành viên, và để tránh những hiểu lầm hay tranh chấp có thể phát sinh trong trường hợp sản phẩm hay chiến lược tiếp thị của Shopanhdep có vẻ giống với các ý tưởng được đệ trình lên Shopanhdep, Shopanhdep không cố thu hút các Đệ Trình hay không đồng ý nhận bất kỳ thông tin mật nào từ các cá nhân hay tổ chức nào bên ngoài các công ty của Shopanhdep. Chúng tôi chỉ có thể nhận một ý tưởng từ cộng đồng nếu ý tưởng đó đã được cấp bằng sáng chế, hoặc nếu chưa được cấp bằng sáng chế, phải là thông tin chung. Tuy nhiên, nếu bạn gửi tới Shopanhdep một Đệ Trình chưa được cấp bằng sáng chế hoặc không phải là thông tin chung, nội dung bạn gửi sẽ ngay lập tức trở thành tài sản của Shopanhdep và Shopanhdep sẽ sở hữu độc quyền từ giờ phút đó và về sau toàn bộ quyền, danh nghĩa và lợi nhuận từ đó. Tuy nhiên, Shopanhdep có toàn quyền sử dụng, mà không phải có bất kỳ hình thức bồi hoàn nào cho bạn, bất kỳ khái niệm, ý tưởng, bí quyết hay kỹ thuật nào có trong Đệ Trình vì bất kỳ mục đích gì, bao gồm nhưng không hạn chế ở phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm có sử dụng thông tin đó. Shopanhdep không phải chịu bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào về việc sử dụng hay tiết lộ các Đệ Trình này hay về bất kỳ sự tương đồng nào trong Đệ Trình và bất kỳ hình thức sử dụng hay hoạt động nào trong tương lai của Shopanhdep. Nếu bạn không chắc chắn về ý nghĩa và ngụ ý của các điều khoản và điều kiện liên quan tới Đệ Trình, hãy tham khảo luật sư của mình.


Kết nối

Website của Shopanhdep có thể cung cấp các kết nối tới website của bên thứ ba để bạn sử dụng thuận tiện và có thêm thông tin. Nếu bạn truy cập vào các đường link này, bạn sẽ thoát khỏi website của Shopanhdep. Shopanhdep không kiểm soát các trang này hay việc thực hiện chính sách riêng tư của chúng, điều này có thể khác với của Shopanhdep. Chúng tôi không chứng nhận hoặc làm bất cứ việc gì đại diện về website của bên thứ ba. Chính sách quyền riêng tư online của Shopanhdep không bao gồm các dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho các bên thứ ba không liên quan. Bạn nên xem xét chính sách về quyền riêng tư của bất kỳ công ty nào trước khi gửi các thông tin các nhân của bạn.

CÁC QUY ĐỊNH DÀNH CHO LỨA TUỔI THIẾU NIÊN (DƯỚI 18 TUỔI)
Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn phải xin phép cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi:

  • Gửi e-mail tới website của Shopanhdep, hoặc yêu cầu chúng tôi gửi bất cứ điều gì qua email cho bạn;
  • Gửi bất cứ thông tin gì;
  • Tham gia vào bất cứ cuộc thi, hoặc chương trình khuyến mại có yêu cầu cung cấp thông tin về bạn hoặc trao tặng quà.

Từ chối

BẠN CHỊU MỌI RỦI RO KHI SỬ DỤNG CŨNG NHƯ ĐỌC TRANG WEB NÀY. SHOPANHDEP.COM KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO CỦA BẠN VỀ WEBSITE SHOPANHDEP.COM NÀY (BAO GỒM TẤT CẢ NỘI DUNG VÀ CHỨC NĂNG HIỆN CÓ TRÊN HOẶC CÓ THỂ TRUY CẬP QUA WEBSITE SHOPANHDEP.COM NÀY). VỚI MỨC ĐỘ CAO NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, VỀ NỘI DUNG TRÊN WEBSITE SHOPANHDEP.COM NÀY, SHOPANHDEP.COM KHÔNG CÓ BẤT KỲ TUYÊN BỐ HAY ĐẢM BẢO NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO (1) CHO TÍNH CHÍNH XÁC, KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC TÍNH KHÔNG XÂM PHẠM CỦA BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN HOẶC THÔNG QUA WEBSITE SHOPANHDEP.COM NÀY, (2) RẰNG MÁY CHỦ ĐĂNG TẢI TRANG WEB NÀY KHÔNG CÓ VIRUS HAY CÁC BỘ PHẬN KHÁC KHÔNG NHIỄM VIRUS, LÀM TỔN HẠI HAY GÂY THIỆT HẠI TỚI THIẾT BỊ MÁY TÍNH CỦA BẠN HAY BẤT KỲ TÀI SẢN NÀO KHÁC CỦA BẠN KHI BẠN TRUY CẬP, DUYỆT, TẢI VỀ TỪ HOẶC CÓ CÁC HÌNH THỨC SỬ DỤNG KHÁC WEBSITE SHOPANHDEP.COM NÀY.

DÙ TRONG BẤT KỲ HOÀN CẢNH NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ BỞI SƠ SUẤT CỦA SHOPANHDEP.COM, SHOPANHDEP.COM, HAY BẤT KỲ BÊN NÀO THAM GIA VÀO VIỆC TẠO, CUNG CẤP MÁY CHỦ HAY ĐĂNG WEBSITE, CŨNG KHÔNG PHẢI CHỊU BẤT KỲ NGHĨA VỤ PHÁP LÝ NÀO CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, MANG TÍNH HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, CÓ TÍNH TRỪNG PHẠT NÀO HAY CHO NHỮNG THIỆT HẠI KHÁC BẮT NGUỒN TỪ VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀO, HAY SỬ DỤNG, WEBSITE SHOPANHDEP.COM, NGAY CẢ KHI CANON ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI TRÊN. BẠN VUI LÒNG LƯU Ý RẰNG VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP XÉT XỬ, VIỆC LOẠI TRỪ BẢM ĐẢM HAY ĐIỀU KIỆN ĐÃ ĐƯỢC BAO HÀM LÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP, DO ĐÓ MỐT SỐ LOẠI TRỪ TRÊN ĐÂY CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG VỚI BẠN. HÃY KIỂM TRA CÁC ĐIỀU LUẬT TẠI NƠI BẠN SINH SỐNG ĐỂ BIẾT CÁC HẠN CHẾ HAY GIỚI HẠN VỀ VIỆC LOẠI TRỪ CÁC ĐẢM BẢO ĐÃ ĐƯỢC NGỤ Ý. SHOPANHDEP.COM CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM, VÀ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI HOẶC CHO VIRUS CÓ THỂ XÂM NHẬP VÀO THIẾT BỊ MÁY TÍNH HAY CÁC TÀI SẢN KHÁC CỦA BẠN, HAY CHO BẤT KỲ TỔN THẤT HAY SAI LỆCH DỮ LIỆU NÀO DO VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀO, SỬ DỤNG, HAY DUYỆT TRANG WEB NÀY, HAY DO VIỆC BẠN TẢI VỀ BẤT KỲ TÀI LIỆU, DỮ LIỆU, VĂN BẢN, HÌNH ẢNH, VIDEO, AUDIO NÀO TỪ WEBSITE SHOPANHDEP.COM. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, TOÀN BỘ KHOẢN BỒI HOÀN CỦA SHOPANHDEP.COM VỚI BẠN CHO TOÀN BỘ THIỆT HẠI, TỔN THẤT VÀ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG (BẤT KỂ TRONG HỢP ĐỒNG, ĐIỀU KHOẢN TORT HAY DẠNG KHÁC) CŨNG KHÔNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ, NẾU CÓ, CHO VIỆC TRUY CẬP WEBSITE SHOPANHDEP.COM.
 

Các điều khoản chung

Các điều khoản sử dụng này và những điều khoản xuất hiện trong Các chính sách riêng tư trực tuyến của Shopanhdep thể hiện sự thông hiểu toàn bộ và sự thỏa thuận giữa bạn và Shopanhdep đối với Website của Shopanhdep. Nếu có bất cứ điều khoản nào trong Các điều khoản sử dụng trái pháp luật, không có giá trị pháp lý, không có hiệu lực thực thi thì điều khoản đó sẽ bị xóa bỏ khỏi Các điều khoản sử dụng và sẽ không ảnh hưởng tới giá trị pháp lý cũng như hiệu lực thực thi của những điều khoản khác.